بیانیه ماموریت انجمن شهر

انجمن فرهنگی اجتماعی افق شهر پایدار” سازمانی است که از منزلت انسان، در شهر به عنوان اساسی ترین مسئله شهرهای معاصر سرچشمه گرفته است. این سازمان؛ مردم نهاد، غیرانتفاعی، غیرسیاسی و غیردولتی است و با تکیه بر جلب مشارکت‌های اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از سرمایه نقدی، خدماتی و سرمایه فکری و دانشی اداره می شود. انجمن شهر با هدف تغییر در پارادایم حمکرانی شهر در نسبت با مسئله حقوق شهروندی تشکیل شده است. این انجمن می خواهد به فهم درستی از حقوق شهروندی برسد و با ترویج فهم از حقوق شهروندی، تدوین محتوای آموزشی، شناسائی ساختارهای متناقض با پیاده سازی حقوق شهروندی، آگاهی بخشی عمومی در اقشار مختلف و همچنین ارتباط موثر با حمکرانی شهر، حقوق شهروندی را بازتعریف نماید. انجمن شهر نه تنها به حقوق شهروندی می پردازد بلکه اندیشه نیاز به تغییر پارادایم در شهر را ترویج مینماید.

چشم انداز و رسالت انجمن

نظریه پردازیآرشیو مطالب

مقالات پیشنهادیآرشیو مطالب